Vedtægter for Landsforeningen Little Angels Hope

Foreningens navn, hjemsted og formål.

Foreningens navn er : Landsforeningen Little Angels Hope

Foreningens hjemsted er: Sorøvej 518, 4700 Næstved, Danmark

Foreningens formål er:
At sikre, støtte og medvirke til at skabe en fremtid for forældreløse børn i b.la. Kilifi Distrikt og tilstødende områder herunder Kwale, Mombasa, Malindi og Lamu. Alle lokaliseret på en ca. 200 km lang strækning langs den østlige kyst af Kenya (fra Lamu i nord til Kwale i syd)

Foreningen forestår økonomiske indsamlinger og indsamlinger af udstyr af enhver art, bl.a. hospitalsudstyr, skolematerialer, landsbrugsudstyr m.v.

Foreningen kan arrangerer diverse arrangementer med henblik på indsamling af penge og udstyr m.v.

Foreningen kan ligeledes ansøge relevante velgørende foreninger samt offentlige og private fonde om tilskud og donationer til foreningen.

Foreningens medlemmer kan være aktive ved arrangementer og med anden form for støtte til foreningen.

Foreningens arbejder tæt sammen med repræsentanter for den lokale befolkning i de nævnte områder, således at disse får størst mulig indflydelse på projekterne som helhed. Ligeledes sikres det at pengene når rigtigt frem og bliver brugt i overensstemmelse med foreningens formål.

Medlemmer
Enhver som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen, såfremt der er indbetalt kontingent for den angivne periode. Kontingent besluttes på den stiftende generalforsamling.

1. Foreninger kan tegne forenings-medlemskab af landsforeningen for et årligt beløb af minimum kr. 600 for hver påbegyndte 10 medlemmer.

2. Firmaer kan tegne et lille eller stort firma-medlemskab for et årligt beløb af minimum kr. 3.000 (lille medlemskab) eller minimum kr. 6.000 (stort medlemskab).

3. Tegning af et firma- eller foreningsmedlemskab giver 1 stemme på generalforsamlingen, uanset antal medlemskaber og beløb.

Bestyrelsen kan egenhændigt beslutte, at et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget på generalforsamlingen, kan ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes (simpelt flertal af de fremmødte) på den nærmest følgende generalforsamling.

Foreningens midler:
Foreningens midler går, i videst muligt omfang, ubeskåret til projekter i de relevante områder.

Dette betyder i praksis at maksimum 10% af foreningens formue må bruges til administrationsomkostninger, jævnfør det på generalforsamlingen fremlagte og vedtagne budget.

Ved en evt. opløsning af foreningen overføres foreningens nettoformue til den lokale projektansvarlige i Kenya (eller en af ham udnævnt person).

Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i april måned og indvarsles ved e-mail eller om nødvendigt almindeligt brev til samtlige medlemmer senest 30 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent for året.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 5 skal med navn, adresse og underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer.

Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Ingen kan med fuldmagt på generalforsamlingen repræsentere mere end 1 medlem.

Referat fra generalforsamlingen udfærdiges og underskrives efterfølgende af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Ledelse

Foreningen ledes af Elina Johana Munga i samarbejde med en bestyrelse på maksimum 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

På førstkommende møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. Bestyrelsens arbejde er altid frivilligt og ulønnet. Der skal afholdes bestyrelsesmøder min 2 gange om året.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, iværksætter projekter og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens fortsatte drift. Bestyrelsen beslutter egenhændigt hvilke projekter der skal iværksættes og støttes.

Foreningen forpligtes ved underskrift af Elina Johana Munga samt 1 bestyrelsesmedlem i forening.

Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

Regnskabsår
Foreningens regnskabsår går fra 01. januar til 31 december.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer. Dette gælder ligeledes i forbindelse med en evt. opløsning af foreningen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling
Landsforeningen Little Angels Hope

Hvis du ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte os.